Barion Pixel

Etický kódex

Záleží nám nielen na udržaní dobrého mena Nadácie Spolu s odvahou, dôvere a rešpekte voči našej práci, ale i na pozitívnom formovaní prostredia a sveta, s ktorým prichádzame do kontaktu. Uvedomujeme si, že zvyšovanie úrovne etiky, integrity, transparentnosti, zodpovednosti a odstraňovania korupcie patrí k najkľúčovejším potrebám Slovenska i ďalších troch krajín, v ktorých pôsobíme.

Naše etické zásady voči verejnosti

 • dodržiavame zákony a právne normy SR;
 • snažíme sa o pozitívne zmeny a preberanie vlastnej zodpovednosti v spoločnosti, komunite a u občanov;
 • vykonávame len činnosť v súlade so všeobecno-prospešným účelom, nevykonávame činnosť, ktorá by ohrozovala slobodu, ľudské práva, etiku, demokraciu a ktorá by mala výrazne negatívne účinky na životné prostredie;
 • nepodporujeme činnosť politických strán;
 • uchovávame si vnútornú slobodu a neprijímame takú podporu od vlád, firiem, organizácií či jednotlivcov, ktorá by ohrozila našu nezávislosť, možnosť otvorene a kriticky sa vyjadrovať alebo nútila nás robiť morálne kompromisy;
 • uvedomujeme si, že žiaden človek, organizácia, firma alebo vláda nie sú dokonalé a neomylné, akceptujeme aj spoluprácu s tými, ktorí v minulosti spravili chyby, ale odmietame spoluprácu a neprijímame dary od tých, ktorí aktuálne alebo dlhodobejšie a bez ochoty nápravy ohrozujú slobodu, ľudské práva, etiku, demokraciu a životné prostredie alebo o ktorých existujú závažné indície, že ich prostriedky pochádzajú z nelegálnej alebo neetickej činnosti;
 • prostredníctvom webstránok, výročných správ a iných publikácií poskytujeme komukoľvek možnosť zoznámiť sa s poslaním, víziou, hodnotami, činnosťou a výsledkami práce nadácie, naším hospodárením, finančnými zdrojmi, darcami a partnermi, členmi správnej rady, dobrovoľníkmi a pracovníkmi nadácie;
 • propagujeme svoju činnosť etickým spôsobom.

Naše etické zásady voči donorom

 • prejavujeme darcom úctu, rešpektujeme ich vôľu, pokiaľ nie je v rozpore so zákonom alebo pravidlami nadácie a plne ich informujeme o použití zverených prostriedkov;
 • pracujeme efektívne, zabezpečujeme primerané využitie finančných a ľudských zdrojov, dbáme o minimalizáciu zbytočných sprievodných nákladov;
 • dbáme o riadnu evidenciu prijatých nadačných darov a poskytnutých nadačných príspevkov;
 • zabezpečujeme primeranú internú kontrolu rozhodovacích procedúr, finančných a ľudských zdrojov, v súvislosti s tým vykonávame interný monitoring, hodnotíme svoju činnosť a programy;
 • vedieme riadne svoje účtovníctvo a zaisťujeme vyjadrenie nezávislého audítora a revízora k svojmu hospodáreniu;
 • dbáme na ochranu informácií o osobných údajoch donorov.

Naše etické zásady voči pracovníkom a dobrovoľníkom

 • vážime si každého pracovníka i dobrovoľníka pracujúceho pre nadáciu, rešpektujeme ich a nediskriminujeme nikoho;
 • vytvárame otvorené, príjemné a bezpečné pracovné podmienky s rodinnou, podporujúcou  a priateľskou atmosférou;
 • dodržiavame vzájomné zmluvne dohodnuté záväzky i termíny platieb;
 • s každým pracovníkom osobitne riešime jeho ohodnotenie, popis práce, ciele, výzvy i prípadné výhrady k jeho výkonu;
 • sme ústretoví k osobným potrebám pracovníkov, umožňujeme im využívať flexibilný pracovný čas, prácu z ľubovoľného miesta (za vopred dohodnutých podmienok), podporovať osobné vzdelávanie a rozvoj a pod.;
 • dbáme na ochranu informácií o osobných údajoch pracovníkov, výške odmeny a pod.

Posledná aktuálizácia: Jún 2021